انوار وب: مدرسه کاتولیک «سن لویی» در شهر «واترلو» فرانسه، با تغییر کاربری به مسجد تبدیل خواهد شد. Archives - انواروب
تغییر کاربری مدرسه کاتولیک فرانسوی‌ها به مسجد 21 اکتبر 2014

تغییر کاربری مدرسه کاتولیک فرانسوی‌ها به مسجد

انوار وب: مدرسه کاتولیک «سن لویی» در شهر «واترلو» فرانسه، با تغییر کاربری به مسجد تبدیل خواهد شد.