سازمان های اسلامی در آمریکا Archives - انواروب
توسعه اولین گروه «برادری اسلامی» در دانشگاه های آمریکا 10 فوریه 2014

توسعه اولین گروه «برادری اسلامی» در دانشگاه های آمریکا

انوار وب: اولین گروه «برادری اسلامی» که سال گذشته در دانشگاه تگزاس تشکیل شد در حال توسعه در دانشگاه های دیگر آمریکا است.اولین گروه برادری اسلامی که سال گذشته در دانشگاه تگزاس تشکیل شد در حال معطوف کردن توجه ملی به خود است  تا آنجا که به پیروی از این طرح دو گروه مشابه دیگر […]