صفات امام عادل Archives - انواروب
صفات امام عادل 15 آوریل 2015

صفات امام عادل

هنگامی که عمربن عبدالعزیز(رض) خلیفه راشد به خلافت رسید نامهای به امام حسن بصری (رح) نوشت و از وی درخواست نمود تا صفات  امام عادل را برایش بنویسد.