همنشین خوب Archives - انواروب
زندگی با دوستان خدا 01 نوامبر 2014

زندگی با دوستان خدا

ازجمله بزرگترین نعمتهای خداوندی نعمت حیات و زیستن با دوستان خداست، شیرین ترین چیزی که انسان مسلمان (در زندگی) احساسش می کند دوستی و برادری بخاطرخدا می باشد،