دسته: كوتاه و آموزنده

داستانهايي كوتاه اما آموزنده

یک نکته!

پیشینیان گفته اند: سه چیز هست که وجود خارجی ندارد.غول و عنقاء و دوست وفادار.کاش می بودند تا سازمان ملل متحد را هم ذکر می کردند.

چند نکته قبل تأمل!

پس بشارت ده به آن بندگان من که به سخن ها گوش فرا میدهند و بهترین آن را پیروی می کنند اینانند که خداوند راهنمایی شان نموده و اینان، همانند…