اتحادیه علمای اسلامی Archives - انواروب
پایه‌های حاکمیت عاقلانه در قرآن 02 مارس 2014

پایه‌های حاکمیت عاقلانه در قرآن

      دکتر علی قره داغی دبیرکل اتحادیه‌ی جهانی علمای مسلمان می‌گوید: کسی که در قرآن کریم تدبر کند می‌بیند که کتاب خدا عنایت ویژه‌ای به انسان داشته است تا در زندگی خود و در تعامل با مردم و در رفتار و سیاست‌ورزی‌ و اداره‌ی اموال و اقتصاد خود از حکمت وام گیرد.