اثار عثمانی Archives - انواروب
مساجد در جزیره رودس یونان بسته است 01 جولای 2014

مساجد در جزیره رودس یونان بسته است

انوار وب: در جزیره رودس اکثر مساجد با بهانه مرمت و بازسازی بسته استدر جزیره رودس که نزدیک به ۴۰۰ سال تحت حاکمیت عثمانیان بوده است، اکثر مساجد ساخته شده در دوره عثمانی، با بهانه مرمت و بازسازی بسته است.