اختلاف مذموم Archives - انواروب
نکوهش اختلاف میان مسلمین از زبان حضرت علی رضی الله عنه 10 سپتامبر 2014

نکوهش اختلاف میان مسلمین از زبان حضرت علی رضی الله عنه

روزی حضرت علی می خواستند سخنرانی کنند خوارج شعار دادند و اجازه ندادند حضرت علی سخنرانی کند ایشان با ناراحتی از منبر پایین آمدند و سپس برای کسانی که نزدیک وی بودند در مورد متحد بودن مسلمانان فرمودند: