انوار وب: مدیر مدرسه دینی عین العلوم گشت سراوان گفت: باید به مطالعه سیرت پیامبر اکرم (ص) رو بیاوریم و سیرت ایشان را در زندگی خود پیاده سازیم و با خرافات و خشونتها مبارزه کنیم. Archives - انواروب
عالم برجسته اهل سنت سراوان: سیرت پیامبر اکرم(ص) باید مورد توجه قرار گیرد 07 ژانویه 2015

عالم برجسته اهل سنت سراوان: سیرت پیامبر اکرم(ص) باید مورد توجه قرار گیرد

انوار وب: مدیر مدرسه دینی عین العلوم گشت سراوان گفت: باید به مطالعه سیرت پیامبر اکرم (ص) رو بیاوریم و سیرت ایشان را در زندگی خود پیاده سازیم و با خرافات و خشونتها مبارزه کنیم.