انوار وب: کاندیداهای مورد حمایت دولت آنکارا در انتخابات عالی ترین شورای دستگاه قضایی ترکیه 8 کرسی از 10 کرسی این نهاد را تصاحب کردند. Archives - انواروب
پیروزی قاطع کاندیداهای مورد حمایت دولت در انتخابات دستگاه قضایی ترکیه 13 اکتبر 2014

پیروزی قاطع کاندیداهای مورد حمایت دولت در انتخابات دستگاه قضایی ترکیه

انوار وب: کاندیداهای مورد حمایت دولت آنکارا در انتخابات عالی ترین شورای دستگاه قضایی ترکیه 8 کرسی از 10 کرسی این نهاد را تصاحب کردند.