انوار وب: یکی از رهبران حزب ملی فرانسه پیشنهاد داد تا کلیسا‌های خالی این کشور در اختیار مسلمانان قرار گیرد. Archives - انواروب
پیشنهاد تغییر کاربری کلیساهای خالی فرانسه به مسجد 10 نوامبر 2014

پیشنهاد تغییر کاربری کلیساهای خالی فرانسه به مسجد

انوار وب: یکی از رهبران حزب ملی فرانسه پیشنهاد داد تا کلیسا‌های خالی این کشور در اختیار مسلمانان قرار گیرد.