انوار وب: یک روزنامه انگلیسی تاکید کرد که تجاوزات رژیم صهیونیستی باریکه غزه را به زندانی بزرگ تبدیل کرده است و بازسازی خرابی های جنگ در این منطقه جز بر اساس نیازهای امنیتی این رژیم صورت نخواهد گرفت. Archives - انواروب
روزنامه انگلیسی: اولویت جامعه بین المللی تامین امنیت “اسرائیل” است و نه رفع نیازهای انسانی ساکنان غزه 01 نوامبر 2014

روزنامه انگلیسی: اولویت جامعه بین المللی تامین امنیت “اسرائیل” است و نه رفع نیازهای انسانی ساکنان غزه

انوار وب: یک روزنامه انگلیسی تاکید کرد که تجاوزات رژیم صهیونیستی باریکه غزه را به زندانی بزرگ تبدیل کرده است و بازسازی خرابی های جنگ در این منطقه جز بر اساس نیازهای امنیتی این رژیم صورت نخواهد گرفت.