ایمان به کتاب های آسمانی Archives - انواروب
ایمان به کتاب های آسمانی 17 مارس 2015

ایمان به کتاب های آسمانی

ایمان به کتاب های آسمانی بدین معناست که: 1- یقین و باوری قطعی بر این باشد که  تمام آنها از جانب خداوند بر پیامبران و برای بندگان در راستای اعتلای حقیقت و روشنگری نازل شده است.