تعریف صحابه Archives - انواروب
داستانی از وفاداری حضرت ابوبکر و حضرت عمر 30 دسامبر 2014

داستانی از وفاداری حضرت ابوبکر و حضرت عمر

نمونه ای از وفاداری خلیفه اوّل مسلمین، سیّدنا ابوبکر صدیق (رض) روزی از روزها، حضرت جابر بن عبدالله همراه، رسول الله راه می رفت و این در حالی بود که جابر از نظر مادی بسیار فقیر بود. رسول الله هم که او را می شناخت، به او فرمود: « ای جابر! اگر اموال و غنایم […]