حقوق اقلیت ها Archives - انواروب
امنيت ملي و حقوق اقوام و مذاهب 05 مه 2014

امنيت ملي و حقوق اقوام و مذاهب

قوميت و مذهب، دو متغير اساسي در شناخت و تحليل يک جامعه است. هيچ کسي بدون درک صحيح اين دو عنصر و تعيين استراتژي خود براساس آنها، قادر به حکومت کردن (به معناي واقعي آن و براساس عدالت) برجامعه نيست. پيچيدگي و درهم تنيدگي قوميت و مذهب به اندازه اي است که بدون شناخت عيني […]