خاموش کردن چراغ در حدیث. Archives - انواروب
خاموش نمودن چراغ ها 12 آوریل 2014

خاموش نمودن چراغ ها

يك پژوهش علمي جديد اثبات كرده است كه روشن ماندن چراغ ها در طول خواب بر روي فعاليت بيولوژيكي مغز انسان تاثير مي گذارد ….