خبرکشی Archives - انواروب
نمّامی و سخن چینی عاملی متداول در روابط اداری و اجتماعی 07 مه 2014

نمّامی و سخن چینی عاملی متداول در روابط اداری و اجتماعی

      یکی از زشت ترین و بزرگترین آفت زبان(نمامی و سخن چینی) است.(نمامی) این است که انسان مطلبی را بین دو نفر بازگو کند که بخاطر بیان آن مطلب دوستی دو نفر یا دو خانواده به دشمنی تبدیل شود.