مذهب قرقیزستان Archives - انواروب
قزقیزستان تصور سیاست دولت در باره مذهب ۲۰۲۰-۲۰۱۴ را معرفی کرد 18 ژانویه 2015

قزقیزستان تصور سیاست دولت در باره مذهب ۲۰۲۰-۲۰۱۴ را معرفی کرد

انوار وب: آلمازبیک، رئیس جمهور قرقیزستان، [سند برنامه ریزی] سیاست ۲۰۲۰-۲۰۱۴ دولت جمهوری قرقیزستان در مورد مذهب را برای تصویب شدن به عنوان قانون در ۱۷ نوامبر امضاء کرد.