مساجد قرقیزستان Archives - انواروب
قزقیزستان تصور سیاست دولت در باره مذهب 2020-2014 را معرفی کرد 18 ژانویه 2015

قزقیزستان تصور سیاست دولت در باره مذهب 2020-2014 را معرفی کرد

انوار وب: آلمازبیک، رئیس جمهور قرقیزستان، [سند برنامه ریزی] سیاست 2020-2014 دولت جمهوری قرقیزستان در مورد مذهب را برای تصویب شدن به عنوان قانون در 17 نوامبر امضاء کرد.