مسلمانان بوسنی Archives - انواروب
تاملی بر رنج مسلمانان بوسنی در جنگ بالکان 15 مارس 2014

تاملی بر رنج مسلمانان بوسنی در جنگ بالکان

انوار وب:یک نویسنده بوسنیایی-آمریکایی برای جمع کردن خاطرات جنگ بوسنی علیه مسلمانان،کتابی را منتشر کرده که به مرور لحظات این جنگ می پردازد.یک نویسنده بوسنیایی-آمریکایی برای جمع کردن خاطرات جنگ وحشتناک بوسنی،کتابی را منتشر کرده که به مرور لحظات این جنگ می پردازد.