معاملات اسلامی Archives - انواروب
عدالت چیست و درکجا باید تامین شود؟ 28 آوریل 2014

عدالت چیست و درکجا باید تامین شود؟

مهمترین آرزوی که انسانها در راه دستیابی به آن تلاش می نمایند این است، که مردم به حقوق فردی و اجتماعی خود رسیده و در میان آنها عدالت نهادینه گردد. ما هیچ چیزی را بدتر از سلب حقوق و زورگوئی و سرکوبی مستضعفان توسط زورمندان و چیره شدن خود کامگان، بر سرنوشت مظلومان را نمی […]