نواروب: سیاستمدار راست‌گرای فرانسوی مسلمان شد و با انتشار یک پیام ویدئویی ضمن ستودن قرآن کریم، اعضای حزب خود را به اسلام دعوت کرد. Archives - انواروب
سیاستمدار راست‌گرای فرانسوی مسلمان شد 27 اکتبر 2014

سیاستمدار راست‌گرای فرانسوی مسلمان شد

انواروب: سیاستمدار راست‌گرای فرانسوی مسلمان شد و با انتشار یک پیام ویدئویی ضمن ستودن قرآن کریم، اعضای حزب خود را به اسلام دعوت کرد.