پناهندگی ترکیه. Archives - انواروب
آموزش اجباری قرآن در مدارس دولتی  ترکیه 22 سپتامبر 2014

آموزش اجباری قرآن در مدارس دولتی ترکیه

دولت ترکیه در سال تحصیلی جدید، قانونی مبنی بر آموزش اجباری قران وضع نموده است.