پیامدهای رشوه Archives - انواروب
پیامدهای اجتماعی رشوه 06 مه 2014

پیامدهای اجتماعی رشوه

آثار سوء رشوه خواری عبارتند: ظلم در حق توده های مستضعف، تضییع حقوق این بیچارگان، در صورت امتیاز دادن به آنان، گرفتن رشوه های سنگین،