انوار وب: تعدادی از شاهدان عینی صحنه شهادت ایمن اعسلیه می گویند، وی در آخرین لحظات گفت: ما مردانی داریم که بزودی انتقام فلسطین را خواهند گرفت. شایان ذکرست که نیروهای صهیونیستی صبح روز شنبه، شهید ایمن را به بهانه تفتیش بدنی متوقف نموده که وی حاضر به تن دادن به این کار نشد و […]

انوار وب: تعدادی از شاهدان عینی صحنه شهادت ایمن اعسلیه می گویند، وی در آخرین لحظات گفت: ما مردانی داریم که بزودی انتقام فلسطین را خواهند گرفت.

شایان ذکرست که نیروهای صهیونیستی صبح روز شنبه، شهید ایمن را به بهانه تفتیش بدنی متوقف نموده که وی حاضر به تن دادن به این کار نشد و آنها نیز به بهانه حفاظت از نیروهای خود به سمت وی شلیک نمودند، که نهایتا به شهادت وی منجر گردید.
منبع: مفکرة الاسلام