▪️ ۱: صدای خود را پایین بیاورد. ▪️  ۲: با صدای طبیعی خود حرف بزند و تکلف به خرج ندهد و با ناز و ادا سخن نگوید. ▪️  ۳: خنده یا شوخی در آن نباشد. ▪️  ۴: به اندازهٔ نیاز سخن بگوید. از برخی از امهات المؤمنین روایت شده که به هنگام سخن گفتن با […]

▪️ ۱: صدای خود را پایین بیاورد.
▪️  ۲: با صدای طبیعی خود حرف بزند و تکلف به خرج ندهد و با ناز و ادا سخن نگوید.
▪️  ۳: خنده یا شوخی در آن نباشد.
▪️  ۴: به اندازهٔ نیاز سخن بگوید.

از برخی از امهات المؤمنین روایت شده که به هنگام سخن گفتن با بیگانه به خاطر ترس از اینکه مبادا صدایش نازک شنیده شود، دست خود را بر دهان می‌گذاشت و صدایش را تغییر می‌داد.