آیت الله مکارم شیرازی طی دیدار با  کارشناسان وزارت امور دینی اندونزی، در پاسخ به سوال کارشناس وزارت امور دینی اندونزی؛ تصریح کردند: من بارها گفته ام و فتوا داده ام که به زبان های مختلف نیز ترجمه شده؛ اهانت به مقدسات اهل سنت و صحابه شرعاً جایز نیست. منبع: تقریب

آیت الله مکارم شیرازی طی دیدار با  کارشناسان وزارت امور دینی اندونزی، در پاسخ به سوال کارشناس وزارت امور دینی اندونزی؛ تصریح کردند:

من بارها گفته ام و فتوا داده ام که به زبان های مختلف نیز ترجمه شده؛ اهانت به مقدسات اهل سنت و صحابه شرعاً جایز نیست.

منبع: تقریب