🔹 ۱٫ خضوع و اقرار به عجز 🔸 ۲٫ مغرور نشدن به خویشتن 🔹 ۳٫ همت و عزم جدّی

🔹 ۱٫ خضوع و اقرار به عجز
🔸 ۲٫ مغرور نشدن به خویشتن
🔹 ۳٫ همت و عزم جدّی