انواروب:اسلام به عنوان یک دین رسمی در چهارمین ایالت بزرگ آلمان به رسمیت شناخته شد.به گزارش شبستان ،اسلام به عنوان یک دین رسمی در «ساکسونی سفلی» که چهارمین ایالت بزرگ آلمان محسوب می شود،به رسمیت شناخته شد.در این راستا «استفان ویل»،نخست وزیر ساکسونی سفلی از نمایندگان سازمان های اسلامی در مهمانخانه ایالتی «ساکسونی سفلی» دعوت […]

انواروب:اسلام به عنوان یک دین رسمی در چهارمین ایالت بزرگ آلمان به رسمیت شناخته شد.
به گزارش شبستان ،اسلام به عنوان یک دین رسمی در «ساکسونی سفلی» که چهارمین ایالت بزرگ آلمان محسوب می شود،به رسمیت شناخته شد.
در این راستا «استفان ویل»،نخست وزیر ساکسونی سفلی از نمایندگان سازمان های اسلامی در مهمانخانه ایالتی «ساکسونی سفلی» دعوت به عمل آورد تا درباره پذیرفته شدن اسلام به عنوان دن رسمی با آنها گفتگو کند.
وی در این باره با اشاره به اینکه مسلمانان نقش کلیدی در جامعه ساکسونی ایفامی کنند،گفت:اخیرا نوعی تردیدگرایی دو جانبه بین جامعه ساکسونی و جامعه اسلامی در این ایالت به وجود امد و ما می خواهیم با امضای این توافقنامه برای پذیرش اسلام به عنوان دین رسمی،احترم خود را به مسلمانان نشان دهیم.
حدود 6.7 درصد از جمعیت ایالت ساکسونی سفلی را مسلمانان تشکیل می دهند.
بر اساس توافقنامه جدید،مسلمانان از حقوق مشابه با مسیحیان و یهودیان در این منطقه برخوردار خواهندشد.