انواروب: اولین مدرسه دینی مجازی در جمهوری مسلمان نشین تاتارستان در روسیه افتتاح و راه اندازی شد.گفته می شود این مدرسه دینی که در اینترنت راه اندازی شده، “بیت الحکمة” نام دارد و توسط مسلمانان تاتارستان اداره می شیود.در همین راستا یکی از مسئولان این مدرسه دینی گفت: با راه اندازی “بیت الحکمة”، مسلمانان تاتارستان […]

انواروب: اولین مدرسه دینی مجازی در جمهوری مسلمان نشین تاتارستان در روسیه افتتاح و راه اندازی شد.
گفته می شود این مدرسه دینی که در اینترنت راه اندازی شده، “بیت الحکمة” نام دارد و توسط مسلمانان تاتارستان اداره می شیود.
در همین راستا یکی از مسئولان این مدرسه دینی گفت: با راه اندازی “بیت الحکمة”، مسلمانان تاتارستان و به طور کل روسیه می توانند بهتر با دین مبین اسلام آشنا شوند و با آن ارتباط برقرار کنند و از میراث اسلامی استفاده نمایند.
وی در ادامه گفت: از جمله بخش های این مدرسه مجازی، آموزشگاه زبان عربی، تاتاری، ترکی و روسی است. بخش کتابخانه اسلامی و بخش علوم قرآنی نیز از دیگر بخش های این مدرسه دینی است. البته بخش های دیگر علوم اسلامی نیز در حال راه اندازی و افزوده شدن به این مدرسه است.