افتتاح پروژه گاز خیرآباد و بازدید از حوزه علمیه انوارالعلوم توسط استاندار خراسان رضوی و دکتر رحیمی رئیس فراکسیون اهل سنت مجلس به روایت تصویر  

افتتاح پروژه گاز خیرآباد و بازدید از حوزه علمیه انوارالعلوم توسط استاندار خراسان رضوی و دکتر رحیمی رئیس فراکسیون اهل سنت مجلس به روایت تصویر