آیا تاکنون فکر کرده ‏اید که رسانه‌های اسلام ستیز و اسلام هراس چه ذهنیت و تصویری از اسلام و مسلمانان در ذهن دارند و آن را به دیگران چگونه انتقال می‌دهند؟ اینفوگرافیکی را تحت عنوان «الگوریتم رسانه‌های اسلام ستیز» تهیه کرده ایم که حقیقت این موضوع را به تصویر کشیده است.

آیا تاکنون فکر کرده ‏اید که رسانه‌های اسلام ستیز و اسلام هراس چه ذهنیت و تصویری از اسلام و مسلمانان در ذهن دارند و آن را به دیگران چگونه انتقال می‌دهند؟

اینفوگرافیکی را تحت عنوان «الگوریتم رسانه‌های اسلام ستیز» تهیه کرده ایم که حقیقت این موضوع را به تصویر کشیده است.