شخصی از من پرسید چرا در نوشته‌هایت در مورد جاهلیت عصر حاضر این همه توصیه و سفارش می کنی؟ چه هدفی داری؟ به او گفتم: اگر کسی به تفسیر قرآن آگاهی داشته باشد، متوجه می‌شود که جاهلیت چهار بار در قرآن ذکر شده است. و هر چهار تای آنها در عصر ما یافت می‌شوند و […]

شخصی از من پرسید چرا در نوشته‌هایت در مورد جاهلیت عصر حاضر این همه توصیه و سفارش می کنی؟ چه هدفی داری؟
به او گفتم: اگر کسی به تفسیر قرآن آگاهی داشته باشد، متوجه می‌شود که جاهلیت چهار بار در قرآن ذکر شده است.
و هر چهار تای آنها در عصر ما یافت می‌شوند و آنها عبارتند از:

▪️ (ظنَّ الجاهِلِيَّة) گمان جاهلانه
▪️ (أَفَحُكم الجَاهِلِيَّة) حکم جاهلانه
▪️ (تَبرُّجَ الجاهلِيَّة) زینت آرایی جاهلانه
▪️ (حمِيَّة الجاهِلِيَّة) غیرت جاهلانه

▫️ اولی: باعث فساد قلب و انحراف از اسلام می‌گردد.
▫️ دومی: باعث تغییر حکم خداوند می‌شود.
▫️ سومی: باعث فساد و منحرف شدن زنان می‌گردد
▫️ چهارمی: باعث از بین رفتن دوستی گشته و جامعه را به سمت قوم گرایی سوق می‌دهد.

 لیلی حمدان