انوار وب: قانون ممنوعیت ورود مسلمانان به مراکز فرهنگی یکی از بندهای تدابیر ضد اسلامی دولت انگلیس است.جرارد باتن یکی از نمایندگان پارلمان انگلیس به عنوان مجری طرح تصویب قانون ضد اسلامی عنوان کرد که براساس این قانون ورود مسلمانان به مراکز فرهنگی ممنوع است و هدف از اجرای این قانون جلوگیری از اعمال خشونت […]

انوار وب: قانون ممنوعیت ورود مسلمانان به مراکز فرهنگی یکی از بندهای تدابیر ضد اسلامی دولت انگلیس است.
جرارد باتن یکی از نمایندگان پارلمان انگلیس به عنوان مجری طرح تصویب قانون ضد اسلامی عنوان کرد که براساس این قانون ورود مسلمانان به مراکز فرهنگی ممنوع است و هدف از اجرای این قانون جلوگیری از اعمال خشونت از سوی مسلمانان است.

در حالی که تروریستهای افراطی به نام اسلام اعمال خشونت آمیز را طراحی می کنند، دولت انگلیس با متهم کردن همه مسلمانان اینگونه مدعی شد که مسلمانان باید قوانین و ارزش های کتاب «قرآن » را بازنگری کنند.
جرارد باتن که ریاستی حزبی را عهده دار است که به اشاعه ترس نسبت به انواع پدیده ها در جامعه شهرت دارد، در مبارزه علنی با مسلمانان اظهار داشت: مسلمانان باید معانی و تفاسیر قرآن را بازخوانی کنند.
شمار زیادی از احزاب سیاسی انگلیس اخراج این سیاستمدار اسلام ستیز را خوستار شده اند.
صدیق خان، سیاستمدار حزب کارگر انگلیس با نقد وی اطمینان خاطر حاصل کرد: جرارد باتن نسبت به دین من و هزاران مسلمان دیگر انگلیس جاهل است.
منبع: شبستان