انواروب:  خراسان در صفحه اقتصاد خود به گزارش از مدیر عامل صندوق کارآفرینی نوشت: در استانهای سنی نشین از جمله سیستان و بلوچستان، کردستان و هرمزگان که با شرایط فقهی در موضوع پرداخت تسهیلات مواجه هستند با همکاری علما و با ارائه […]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

انواروب:  خراسان در صفحه اقتصاد خود به گزارش از مدیر عامل صندوق کارآفرینی نوشت: در استانهای سنی نشین از جمله سیستان و بلوچستان، کردستان و هرمزگان که با شرایط فقهی در موضوع پرداخت تسهیلات مواجه هستند

با همکاری علما و با ارائه یک دستورالعمل و طرح توجیهی متناسب با فقه اهل سنت تسهیلات با کارمزد صفر درصد به آنها پرداخت می شود.
خراسان شماره19572