انوار وب: فرماندار ( سابق )  تایباد عنوان کرد: بارگیری اولین محموله طرح فروش سوخت مرزی به مرزنشینان شهرستان تایباد روز ششم اسفندماه ۹۳ انجام شد. محمدعارف عارفی  ( سابق تایباد) عصر روز چهار شنبه ( در آخرین روز کاری خود به عنوان فرماندار شهرستان تایباد) در جمع خبرنگاران شهرستان از بارگیری اولین محموله سوخت […]

انوار وب: فرماندار ( سابق )  تایباد عنوان کرد: بارگیری اولین محموله طرح فروش سوخت مرزی به مرزنشینان شهرستان تایباد روز ششم اسفندماه ۹۳ انجام شد.

محمدعارف عارفی  ( سابق تایباد) عصر روز چهار شنبه ( در آخرین روز کاری خود به عنوان فرماندار شهرستان تایباد) در جمع خبرنگاران شهرستان از بارگیری اولین محموله سوخت مرزی مرزنشینان شهرستان تایباد خبر داده بود و افزوده: درآمد حاصل از این طرح ماهانه به حساب خانوارهای روستایی ساکن در شعاع ۲۰ کیلومتری مرز واریز خواهدشد.

وی اظهارکرد: با اجرای این طرح، ماهانه سود فروش این سوختها برای کمک به معیشت روستانشینان مرزی به حساب سرپرستان خانوارها ریخته خواهدشد و آنها برای دریافت این مبلغ نیازی نیست هیچ دادو ستدی را انجام دهند.

منبع: تایبادخبر ( با اندکی تصرف)