انوار وب: آخرين آمار ديتابيس توسعه مالي بانك جهاني نشان مي دهد، ايرانيان بيشتر از هر كشور ديگري در دنيا وام يا قرض مي گيرند.گزارش توسعه مالي بانك جهاني 2014 كه ماه گذشته ميلادي منتشر شده است حاوي آمار و اطلاعات مربوط به سال 2011 از 100 شاخص مربوط به بانكداري و تامين مالي است.در […]

انوار وب: آخرين آمار ديتابيس توسعه مالي بانك جهاني نشان مي دهد، ايرانيان بيشتر از هر كشور ديگري در دنيا وام يا قرض مي گيرند.
گزارش توسعه مالي بانك جهاني 2014 كه ماه گذشته ميلادي منتشر شده است حاوي آمار و اطلاعات مربوط به سال 2011 از 100 شاخص مربوط به بانكداري و تامين مالي است.در حوزه وام يا قرض، آمار و اطلاعات اين گزارش نشان مي دهد، ايرانيان رتبه 1 وام گيرندگي (شاخص كل)، رتبه 1 وام گيرندگي از موسسات مالي، رتبه 2 وام يا قرض گيرندگي از صاحبكار، رتبه ۶ قرض گيرندگي از خانواده و دوستان و رتبه 28 وام گيرندگي از اشخاص خصوصي را دارند.
منبع: خبرگزاری الف