انواروب: به گزارش کمیته امور اسرا و آزادگان فلسطین در سال 2016 هزار نوجوان 11 الی 18 ساله فلسطینی، توسط نیروهای اسرائیل در قدس، کرانه باختری و نوار غزه بازداشت شده اند. براساس این گزارش تعداد نوجوانان دستگیرشده در سال جاری نسبت به سال گذشته هشتاد درصد افزایش یافته است. بسیاری از این نوجوانان جریمه […]

انواروب: به گزارش کمیته امور اسرا و آزادگان فلسطین در سال 2016 هزار نوجوان 11 الی 18 ساله فلسطینی، توسط نیروهای اسرائیل در قدس، کرانه باختری و نوار غزه بازداشت شده اند.

براساس این گزارش تعداد نوجوانان دستگیرشده در سال جاری نسبت به سال گذشته هشتاد درصد افزایش یافته است.

بسیاری از این نوجوانان جریمه مالی و هفتاد درصد آنها در قدس مجبور به حصر خانگی شده اند. بیش از 800 بیمار فلسطینی نیز در زندان های اسرائیل هستند که حال 120 نفر از آنها وخیم گزارش شده است.
منبع: آناتولی