🔹کسانی که در زمان وقوع قیامت زنده اند ▪️ از نبی رحمت-صلی الله علیه وعلی آله وسلم- نقل شده که فرمودند: قیامت در زمان  بدترین مردم بوقوع خواهد پیوست./صحیح مسلم ▫️در حدیثی دیگر فرموده اند: از زمره بدترین مردم کسانی هستند که قیامت در زمان وقوع قیامت زنده اند./متفق علیه 🔸  انسان‌های دو رو ▪️  […]

🔹کسانی که در زمان وقوع قیامت زنده اند
▪️ از نبی رحمت-صلی الله علیه وعلی آله وسلم- نقل شده که فرمودند: قیامت در زمان  بدترین مردم بوقوع خواهد پیوست./صحیح مسلم
▫️در حدیثی دیگر فرموده اند: از زمره بدترین مردم کسانی هستند که قیامت در زمان وقوع قیامت زنده اند./متفق علیه

🔸  انسان‌های دو رو
▪️  از بدترین مردم در قیامت، نزد خداوند انسان‌های دو رو را خواهی یافت. کسی که پیش این گروه به یک طریق می رود و پیش دیگری بصورت دیگر./متفق علیه

🔹 سخن چین
▪️ نبی رحمت -صلی الله علیه وعلی آله وسلم- فرمودند: از جمله بدترین مردم در قیامت کسانی را خواهی دید که از این قوم پیش این قوم و از این گروه پیش این گروه سخن می گوید./مسنداحمد

🔸 کسی که رازهای خانوادگی اش را فاش می کند.
▪️ نبی رحمت-صلی الله علیه وعلی آله وسلم- فرمودند: از بدترین مردم در قیامت نزد خداوند کسی هست که با همسرش همخوابی می کند و همسرش نیز چنین می کند، سپس راز همسرش را فاش می کند./صحیح مسلم

🔹 کسانی که قبر پیامبران‌شان را سجده گاه قرار می دهند.
▪️ از حضرت ابوعبیده-رضی الله عنه- روایت شده که از جمله آخرین چیزهایی که پیامبر-صلی الله علیه وعلی آله وسلم-  فرمودند؛این بود که: بدانید که از زمره بدترین مردم کسانی هستند که قبرهای پیامبران‌شان را سجده‌گاه قرار می دهند./بیهقی

🔸 کسی که مردم از ترس به او احترام می گذارند
▪️  از ام المومنین عائشه-رضی الله عنها-  نقل شده که: مردی اجازه ورود نزد رسول الله-صلی الله علیه وعلی آله وسلم- را خواست. پیامبر-صلی الله علیه وعلی آله وسلم- فرمودند: بدو اجازه دهید، بد فرزند طایفه و بد برادر طایفه است. وقتی وارد شد، پیامبر-صلی الله علیه وعلی آله وسلم- با وی به نرمی و احترام سخن گفت. (بعد اینکه او رفت) به پیامبر-صلی الله علیه وعلی آله وسلم- گفتم: قبلا چیزی گفتی و سپس با نرمی با او سخن گفتید. نبی رحمت-صلی الله علیه وعلی آله وسلم- فرمودند: از جمله بدترین مردم نزد خداوند کسانی هستند که مردم از ترس بدی او، بدو احترام بگذارند./صحیح بخاری

🔹 عمر طولانی و عمل بد
▪️ مردی پرسید: ای رسول خدا-صلی الله علیه وعلی آله وسلم- بهترین مردم کیست؟ فرمودند: کسی که عمری طولانی داشته باشد و عملش نیکو باشد. باز پرسید: بدترین مردم کیست؟ رسول الله -صلی الله علیه وعلی آله وسلم- پاسخ دادند: کسی که عمرش طولانی باشد و عملش بد باشد./متفق علیه

🔸 کسی که به نام خدا از او خواسته می شود و او نمی دهد.
▪️ در حدیثی پیامبر-صلی الله علیه وعلی آله وسلم-  فرمودند: آیا به شما بگویم بدترین مردم کیست:
کسی که به نام خدا  از او چیزی خواسته می شود و او نمی دهد./نسائی و دارمی

🔹 کسی که نمی شود امید خیر به وی داشت
▪️ از حضرت ابوهریره-رضی الله عنه- نقل شده که پیامبر-صلی الله علیه وعلی آله وسلم- کنار جمعی که نشسته بودند ایستادند و فرمودند: آیا شما را از بهترین از بدترین تان مطلع کنم؟ حضرت ابوهریره -رضی الله عنه- می گوید: همه ساکت شدند.  یکی گفت: ای رسول خدا ما را نسبت به خوب ما از بد ما آگاه سازید: آن حضرت-صلی الله علیه وعلی آله وسلم- فرمودند: بهترین شما کسی ست که بدو امید خیر شود و از بدی اش محفوظ باشند و بدترین کسی ست که امید خیر بدو نشود و از بدی اش ایمن نباشند./سنن ترمذی

🔸  کسانی که قبل از تقاضای برای گواهی، شهادت بدهند
▪️ نبی رحمت-صلی الله علیه وعلی آله وسلم- فرمودند: بهترین مردم معاصرین من اند سپس آنان که بعد از آنها می آیند و بعد آنانی که بعدا می آیند. سپس نسلی می آیند که تن پروری می کنند و گواهی می دهند قبل از اینکه از آنها خواسته شود./سنن ترمذی