نزول رحمت های الهی در خیرآباد / تصاویری از خیرآباد و حوزه بعد از برف      

نزول رحمت های الهی در خیرآباد / تصاویری از خیرآباد و حوزه بعد از برف