انواروب: تظاهرات های چند روز مردم فرانسه در شهرهای مختلف در حمایت از حجاب و مبارزه با اسلام هراسی در طول چند سال اخیر بی سابقه بود.تظاهرات های بیشماری طی چند روز گذشته در شهرهای مختلف فرانسه در مبارزه با تصویب قوانین ضد اسلامی همچون منع پوشش حجاب در مدارس، برگزار شده است. در حالی […]

انواروب: تظاهرات های چند روز مردم فرانسه در شهرهای مختلف در حمایت از حجاب و مبارزه با اسلام هراسی در طول چند سال اخیر بی سابقه بود.
تظاهرات های بیشماری طی چند روز گذشته در شهرهای مختلف فرانسه در مبارزه با تصویب قوانین ضد اسلامی همچون منع پوشش حجاب در مدارس، برگزار شده است.

در حالی که امیدی به لغو قوانین وضع شده وجود ندارد، تظاهرکنندگان از سازمان های مختلف اسلامی بر این باورند این گونه نمودهای جمعی باعث می شود تا وضع قوانین جدید با چالش روبرو شود.
در پاریس دو تجمع بزرگ برگزار شده است که مردم شرکت کننده در آن شعارهایی چون « مقاومت، اسلام هراسی بس است! لغو قوانین اسلام هراسی» سر دادند.
شمار زیادی از تظاهرکنندگان را مسلمانان تشکیل می دادند که در 20 منطقه پاریس تظاهرات محلی بر پا کردند.
سازمان های تازه متولد شده و کهنه کار اسلامی در فرانسه طی چند سال اخیر بزرگترین و بهترین نوع تظاهرات را همزمان با سالروز تصویب قانون منع حجاب اسلامی در مدارس ترتیب دادند.
مبارزه با صهیونیسم و اشغالگری اراضی اشغالی و مطالبه حقوق فلسطینیان از دیگر خواسته های مردم تظاهرکننده در خیابان های فرانسه بود.
منبع: شبستان