انواروب: یک موسسه اسلامی در شهر بیرمنگام انگلیس، ساختمان قبلی پلیس را خریداری کرده و آن را به مسجد و مرکزی اسلامی تبدیل نمودند. روزنامه بیرمنگام میل نوشت: تعدادی از مسلمان این مرکز پلیس را در یک مزایده علنی به قیمت 820 هزار پوند استرلینگ خریداری کرده اند. در این روزنامه آمده: قیمت ابتدایی این […]

انواروب: یک موسسه اسلامی در شهر بیرمنگام انگلیس، ساختمان قبلی پلیس را خریداری کرده و آن را به مسجد و مرکزی اسلامی تبدیل نمودند.

روزنامه بیرمنگام میل نوشت: تعدادی از مسلمان این مرکز پلیس را در یک مزایده علنی به قیمت 820 هزار پوند استرلینگ خریداری کرده اند.

در این روزنامه آمده: قیمت ابتدایی این ساختمان 275 هزار استرلینگ تعیین شده بود که به سه برابر قیمت فروخته شد.

این رزونامه در ادامه خاطر نشان شد: موسسه در پی این هست تا با جمع آوری کمک های مردمی این مرکز پلیس را به یک مسجد و مرکز آموزشی اسلامی تغییر کاربری دهد.

مدیران این موسسه موسسه اسلامی در صدد این هستند تا آموزش و تعلیم را دراولویت برنامه های خود قرار داده و همچنین برنامه های زیادی مدنظر دارند که بعد از خرید آن، اجرایی خواهند شد.
تعدای از مسلمانانی که در نزدیکی این مرکز پلیس زندگی می کردند بر این باور هستند که این مرکز بزودی به یک مسجد تبدیل خواهد شد.
منبع: موقع لها