عمربن عبدالعزیز-رضی الله عنه- به معلم فرزندش گفت: هر بچه اول هر روز ابتدا بخشی از قرآن را بخواند وقتی قرآئتش خوب شد، تیر و کمانش را بردارد و با پای برهنه به میدان تیراندازی برود و بعد از پرتاب هفت تیر اجازه استراحت دارد.

عمربن عبدالعزیز-رضی الله عنه- به معلم فرزندش گفت:
هر بچه اول هر روز ابتدا بخشی از قرآن را بخواند وقتی قرآئتش خوب شد، تیر و کمانش را بردارد و با پای برهنه به میدان تیراندازی برود و بعد از پرتاب هفت تیر اجازه استراحت دارد.