مسلمان واقعی: به ایمانش مشغول است.مسلمان افراطی: وقت خود را صرف ایمان دیگران می‌کند. مسلمان واقعی: می‌کوشد تا خودش و دیگران به بهشت بروند.مسلمان افراطی: می‌کوشد تا ثابت کند که غیر او، دیگران همه به جهنم می‌روند.مسلمان واقعی: (در صورت بروز […]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مسلمان واقعی: به ایمانش مشغول است.
مسلمان افراطی:
وقت خود را صرف ایمان دیگران می‌کند.

مسلمان واقعی: می‌کوشد تا خودش و دیگران به بهشت بروند.
مسلمان افراطی: می‌کوشد تا ثابت کند که غیر او، دیگران همه به جهنم می‌روند.
مسلمان واقعی: (در صورت بروز اشتباه و خطا از دیگران) سعی می‌کند که آنان را معذور بپندارد و از خطای آنان درگذرد.
مسلمان افراطی: در جستجوی افشای اشتباهات و خطاهای دیگران است، تا آنان را مجازات و تنبیه و رسوا نماید.

دكتور علي الصلابي
ترجمه: عبدالناصر امینی