اسرائیل بزرگ! (آنطور که داشتند آن را به ما و جهانیان معرفی می کردند.) ابتدا: شکست اطلاعاتی خورد؛ سپس شکست نظامی خورد؛ آنگاه شکست رسانه ای خورد؛ بعد شکست سیاسی خورد؛ و قبلا هم شکست اخلاقی خورده بود؛ و اکنون در جعل و تقلب هم شکست خورده است.

اسرائیل بزرگ! (آنطور که داشتند آن را به ما و جهانیان معرفی می کردند.) ابتدا:
شکست اطلاعاتی خورد؛
سپس شکست نظامی خورد؛
آنگاه شکست رسانه ای خورد؛
بعد شکست سیاسی خورد؛
و قبلا هم شکست اخلاقی خورده بود؛
و اکنون در جعل و تقلب هم شکست خورده است.