انواروب: یک نفر از نمایندگان مجلس که بدلیل ترس از برخورد حکومت از افشای نامش خودداری می شود. به خبرنگار واستوک نیوز در تاجیکستان اظهار داشته ، در پی خواندن نماز از سوی برخی کارمندان وزارت خارجه ، آقای اصل اف به مجلس احضار و در این خصوص به وی تذکر داده شده و خواستار […]

انواروب: یک نفر از نمایندگان مجلس که بدلیل ترس از برخورد حکومت از افشای نامش خودداری می شود. به خبرنگار واستوک نیوز در تاجیکستان اظهار داشته ، در پی خواندن نماز از سوی برخی کارمندان وزارت خارجه ، آقای اصل اف به مجلس احضار و در این خصوص به وی تذکر داده شده و خواستار آن شده اند که از خواندن نماز در وزارت خارجه جلوگیری نماید.

همین نماینده مجلس ضمن ابراز تأسف از جلوگیری نماز خواندن کارمندان دولت ، اظهار داشت که همزمان با این اقدام نمایندگان مجلس ، هیأتی از نمایندگان مجلس اسرائیل به تاجیکستان سفر داشته و با مسئولین تاجیکستانی و رئیس مجلس آقای شکورجان ظهوراف و روسای کمیسیون های مجلس دیدار و گفتگو داشته اند.

این نماینده مجلس در ادامه احضار وزیر خارجه و تذکر به وی برای جلوگیری از برگزاری نماز در این وزارتخانه را بی ربط با سفر هیأت اسرائیلی نمی دانست و معتقد بود که نمایندگان مجلس با این کار خود قصد داشته اند به هیات اسرائیلی نشان دهند که به چه میزان با اسلام و نمادهای اسلامی مخالف بوده و به همان میزان نیز خواستار روابط دوستانه با رژیم کودک کش اسرائیل می باشند.
منبع: وستوک نیوز( خبرگزاری وابسته به حزب  نهضت اسلامی تاجیکستان)