عمر عساف طی شش ماه وضعیت زندان‌های اسرائیل به طرز بدون سابقه‌ای تغییر کرده است. شکنجه‌ها و فشارها موی زندانی را سفید کرده است. زندانی‌ها از کوچکترین ابزار رفاهی محروم هستند و هر روز تهدید به کشتن می‌شوند

عمر عساف طی شش ماه
وضعیت زندان‌های اسرائیل به طرز بدون سابقه‌ای تغییر کرده است. شکنجه‌ها و فشارها موی زندانی را سفید کرده است. زندانی‌ها از کوچکترین ابزار رفاهی محروم هستند و هر روز تهدید به کشتن می‌شوند