الشبكه خبری العربیه از وخامت حال رییس جمهوری مخلوع مصر و فراخوان پزشكان برای مداوای دیكتاتور خبر داد.  العربیه گفت: پزشكان بیمارستان ارتش، امروز در پی بحران شدید روحی حسنی مبارك، به زندان طره فراخوانده شدند.  از سوی دیگر با بدتر شدن حال حسنی مبارك، جمال و علاء‌ پسران وی نیز به زندان طره رفته […]

الشبكه خبری العربیه از وخامت حال رییس جمهوری مخلوع مصر و فراخوان پزشكان برای مداوای دیكتاتور خبر داد. 

العربیه گفت: پزشكان بیمارستان ارتش، امروز در پی بحران شدید روحی حسنی مبارك، به زندان طره فراخوانده شدند. 

از سوی دیگر با بدتر شدن حال حسنی مبارك، جمال و علاء‌ پسران وی نیز به زندان طره رفته اند. 

دیكتاتور مصر چند روز پیش هنگام صدور حكم محكومیت خود به گریه افتاد و لحظاتی از رفتن به زندان طره برای گذراندن دوران محكومیت اجتناب كرد. 

دادگاه جنایی قاهره اخیرا حسنی مبارك رییس جمهوری سابق و حبیب العادلی وزیر كشور وی را به دلیل شركت در قتل تظاهرات كنندگان و انقلابیون، به حبس ابد محكوم كرد. 

از سوی دیگر دادگاه معاونان العادلی و جمال و علاء‌ مبارك پسران دیكتاتو را تبرئه كرد. 

به گزارش ایرنا،حكم سبك دادگاه در ارتباط با حاكمان رژیم دیكتاتوری، خشم مردم مصر را برانگیخت و این كشور در حال حاضر صحنه اعتراضات مردمی به حكم دادگاه است.