جنيد را ـ رحمة الله عليه ـ كودكان به همديگر مي نمودند ، كه اين آن است كه براي خدا همه شب بيدار مي دارد . جنيد گفت : نشايد كه ظن ايشان را خطا كنيم ، آنچه تا نيم شب بيدار مي بود تا روز عادت كرد ، بيدار بودن . (تبريزي  شمس الدين […]

جنيد را ـ رحمة الله عليه ـ كودكان به همديگر مي نمودند ، كه اين آن است كه براي خدا همه شب بيدار مي دارد . جنيد گفت : نشايد كه ظن ايشان را خطا كنيم ، آنچه تا نيم شب بيدار مي بود تا روز عادت كرد ، بيدار بودن .

(تبريزي  شمس الدين محمد ، مقالات  با تصحيح محمد علي موحد ص 265 ، انتشارات خوارزمي 1369)