وظیفه ما در قبال قرآن در چهار مورد خلاصه می شود: اول: آن را تلاوت نموده و به تلاوت آن گوش دهیم و تا حد توان از آیات آن حفظ نماییم.دوم: قرآن را یاد بگیریم و در آن بیندیشیم و بفهمیم.سوم: به حلال و حرام قرآن پایبند باشیم.چهارم: قرآن را نشر کنیم و دیگران را […]

وظیفه ما در قبال قرآن در چهار مورد خلاصه می شود:

اول: آن را تلاوت نموده و به تلاوت آن گوش دهیم و تا حد توان از آیات آن حفظ نماییم.
دوم: قرآن را یاد بگیریم و در آن بیندیشیم و بفهمیم.
سوم: به حلال و حرام قرآن پایبند باشیم.
چهارم: قرآن را نشر کنیم و دیگران را به رهنمودهایش فراخوانیم و پیام آن را به جهانیان برسانیم.